Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.75.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze i wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE Nr 0050.75.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 czerwca 2016 r.


w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze i wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz Zarządzenia Nr 0050.64.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do oceny ofert złożonych w ogłoszonym w dniu 9 maja 2016 r. otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz wyboru Partnera.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji,
  2. Swietłana Sochaj – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Sekretarz Komisji,
  3. Agnieszka Odachowska – Główny Specjalista w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Członek Komisji.

§ 3. Do zadań Komisji należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego naboru;
  3. wybór Partnera z uwzględnieniem kryteriów zawartych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);
  4. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem Nr 0050.64.2016 z dnia 9 maja 2016 r. ogłosił otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Komisje powołuje się w celu oceny ofert złożonych w ramach przedmiotowego naboru oraz wyboru Partnera.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj