Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej członkom zarządu jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gryfino oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej członkom zarządu jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gryfino oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2099) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

 1. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w jednoosobowych spółkach prawa handlowego gminy Gryfino.
 2. wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, dla których gmina Gryfino jest organem założycielskim.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 1. „uprawniony” - osobę, o której mowa w § 1 pkt 1 zarządzenia;
 2. „rok obrotowy” - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań przez spółkę, uprawnionym osobom może być przyznana nagroda roczna.

§ 4. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej dla członka zarządu jednoosobowej spółki prawa handlowego jest Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 5. 1. Organ właściwy może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli jednoosobowa spółka prawa handlowego, w której uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:
1) osiągnęła dodatni wynik finansowy lub zmniejszyła stratę netto;
2) terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu za rok obrotowy (absolutorium),
4) efektywnie realizowała zadania i cele statutowe.

 1. Warunki określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.
 2. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli był zatrudniony w spółce na stanowisku uprawniającym do otrzymania nagrody rocznej przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w roku obrotowym.
 3. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli w okresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył rażąco swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:
1) miejscowość i datę;
2) nazwę podmiotu prawnego i jego siedzibę,
3) wskazanie wnioskodawcy,
4) oznaczenie adresata wniosku,
5) imię i nazwisko uprawnionego,
6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego,
7) datę objęcia stanowiska,
8) wysokość wynagrodzenia uprawnionego,
9) wysokość trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody,
10) proponowaną wysokość nagrody rocznej,
11) uzasadnienie nagrody,
12) podpis wnioskodawcy albo organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy.

 1. Do wniosku należy dołączyć załączniki, jeżeli nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:
  1) sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy;
  2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy;
  3) oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez spółkę zobowiązań publicznoprawnych;
  4) uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.
 2. Rada Nadzorcza składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednoosobowej spółki prawa handlowego za rok obrotowy.
 3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.68.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesowi zarządu jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gryfino oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do nagród rocznych przyznawanych od dnia 01.01.2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Z uwagi na liczne zmiany w przepisach prawa oraz zmianę w strukturach spółek zachodzi konieczność dostosowania zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gryfino.