Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl – dz. nr 17/35 i 17/40, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl – dz. nr 17/35 i 17/40, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r., poz. 65, poz. 1250, poz. 1271) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości zabudowanych, oznaczonych numerami działek: 17/35 i 17/40, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 101.400,00 zł (słownie złotych: sto jeden tysięcy czterysta 00/100).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Nieruchomości, położone w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl, oznaczone numerami działek 17/35 i 17/40 zabudowane, kolejno: budynkiem mieszkalnym nr 9, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, budynkiem gospodarczym - uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z 10 października 2002 r., przeznaczone zostały do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 8 września 2016 r., określił wartość rynkową nieruchomości, na łączna kwotę 101.400,00 zł (słownie złotych: sto jeden tysięcy czterysta 00/100), w tym:
- wartość rynkowa budynku mieszkalnego                                     - 95.600,00 zł,
- wartość rynkowa dz. nr 17/35 (zab. budynkiem mieszkalnym)     - 2.700,00 zł,
- wartość rynkowa budynku gospodarczego wraz z dz. nr 17/40     - 3.100,00 zł.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec