Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.115 .2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Gminie Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050. 115 .2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 września 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Gminie Gryfino.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126; zm. z 2016r. poz. 749, poz. 1250) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Zarządzenia Nr 0050.18.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Gminie Gryfino, wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 1 pkt 4 przyjmuje brzmienie:

„ 4. Cmentarz Komunalny w Gryfinie jest otwarty codziennie w okresie:
- od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 700 do 2100,
- od 1 października do 27 października w godzinach od 700 do 1900,
- od 28 października do 3 listopada – całodobowo,
- od 4 listopada do 10 listopada w godzinach od 700 do 1900,
- od 11 listopada do 31 marca w godzinach od 700 do 1700.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie - Podmiotowi gospodarującemu Cmentarzami Komunalnymi.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana Zarządzenia Nr 0050.18.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Gminie Gryfino, dotyczy korekty terminów i czasu dostępności obiektu w Gryfinie dla mieszkańców i osób odwiedzających groby swoich bliskich. Zmiana Zarządzenia podyktowana została wnioskiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie pełniącego obowiązki „Podmiotu gospodarującego” cmentarzami (pismo z dnia 15.09.2016r.).

sporządziła:
Janina Major