Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.27.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

ZARZĄDZENIE Nr 0050.27.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lutego 2016 r.


w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia,  z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,  z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

§ 2. 1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na poszczególne zadania stanowi Załącznik.

  1. Wsparcie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.
  2. Realizacja zadań następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie rozstrzyga konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.24.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania, zgodność oferty z opisem zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania), proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania, rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura