Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu

ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 maja 2016 r.

 
w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania formularzy zgłoszeń do Gali Sportu powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji
  2. Daniel Cieślak - Inspektor w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji
  3. Zbigniewa Starostę – Uczniowski Klub Pływacki „Marlin” – Członek Komisji
  4. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” - Członek Komisji
  5. Marek Sanecki – Gryfiński Klub Sportowy „Delf” - Członek Komisji
  6. Tomasz Grąbczewski – Uczniowski Klub Sportowy „Kamikaze” - Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja formularzy pod względem formalnym;
  2. ocena formularzy z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 roku wraz z rozdzieleniem nagród finansowych dla zawodników;
  3. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitińsk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy powołać Komisję konkursową, która dokona analizy złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu.

Sporządził:
Daniel Cieślak