Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 01 marca 2016r.


w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§1

Powierzam realizację zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej   w Gryfinie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195), która wejdzie w życie z dniem 01 kwietnia 2016r., postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy organ właściwy może, w formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę
na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Biorąc pod uwagę, iż rodzaj zadań wynikających z cytowanej wyżej ustawy jest powiązany z zadaniami obecnie realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zasadne jest prowadzenie tych zadań przez tę samą jednostkę.

Sporządziła:
Iwona Czarnecka-Wilk

p. o. Dyrektor
mgr Aleksandra Szymanowicz