Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 24/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 24/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz.1777; z 2016 r., poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 24/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 81.846,59 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści sześć 59/100).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Fabrycznej nr 24 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 26 września 2016r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 79.200,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście 00/100) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 76.600,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset 00/100),
  • wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 2.600,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset 00/100).
  • Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 2.646,59 zł (słownie złotych : dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 59/100), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 598,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt osiem 00/100) oraz fundusz remontowy na dzień 24 listopada 2016 r.(łącznie z miesiącem listopadem br) w wysokości 2.048,59 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterdzieści osiem złotych 59/100).
  • Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec