Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 listopada 2016 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Agnieszki Muchy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
  2. Ilona Dawidziak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie;
  4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;
  5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) organ prowadzący szkoły powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) dyrektor szkoły,
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
5) przedstawiciel związku zawodowego – na wniosek nauczyciela.
Komisje Egzaminacyjne powołuje się dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gryfino, który do dnia 31 października 2016 r. złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj