Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4. 2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2016

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4. 2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2016 r.


w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2016.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 ostatnia zmiana:i poz. 2150) oraz § 13, pkt 2 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, zarządzam, co następuje

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami. Zmiany winny być dokonywane w ten sposób, że będą przenoszone kwoty planowanych wydatków między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Do zarządzenia należy dołączyć uzasadnienie w zakresie dokonywanych zmian.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje z wyłączeniem tworzenia planu wydatków zwiększających wynagrodzenia osobowe pracowników i planu wydatków zwiększających odsetki od przeterminowanych płatności. W celu dokonania ich zmiany niezbędna jest wcześniejsza akceptacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujących przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnienia, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o dokonanych przeniesieniach (w formie pisemnej) w terminie 4 dni od dnia podpisania zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, wskazanym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13, pkt 2 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, Burmistrz upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.4.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15 stycznia 2016 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
 2. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
 4. Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
 6. Zespół Szkół w Gryfinie
 7. Zespół Szkół w Gardnie
 8. Zespół Szkół w Chwarstnicy
 9. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie
 10. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie
 11. Szkoła Podstawowa w Radziszewie
 12. Szkoła Podstawowa w Żabnicy
 13. Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie
 14. Przedszkole Nr 1 w Gryfinie
 15. Przedszkole Nr 2 w Gryfinie
 16. Przedszkole Nr 3 w Gryfinie
 17. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie
 18. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie
 19. Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie