Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 kwietnia 2016 r.


w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2j Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 239, poz. 395) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej.

§ 2.1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na poszczególne zadania stanowi Załącznik.

  1. Wsparcie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi  w drodze umowy.
  2. Realizacja zadań następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie rozstrzyga w części ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  Nr 0050.31.2016 z dnia 3 marca 2016 roku.
Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania, zgodność oferty z opisem zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania), proponowaną, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania, rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji  w latach poprzednich.

Sporządził:
Daniel Cieślak