Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.150.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.150.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

Na podstawie §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. poz. 1152) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam Pana Andrzeja Wiśniewskiego na przedstawiciela do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gryfinie z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

  1. Dane przedstawiciela wyznaczonego do ochrony lokalu wyborczego tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu przekazane zostaną Komendantowi Powiatowemu Policji w Gryfinie, przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gryfinie oraz osobie kierującej jednostką organizacyjną, w których usytuowany jest lokal wyborczy.

§ 2 1. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczony przedstawiciel zobowiązany jest do ochrony lokalu wyborczego oraz do sprawdzania stanu zabezpieczeń zgodnie z instruktażem przeprowadzonym przez Policję.

  1. Zobowiązuję wyznaczonego przedstawiciela do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 18 grudnia 2016 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00 w zasięgu łączności telefonicznej.

§ 3. Wszystkie osoby, które wejdą w posiadanie danych osobowych zobowiązuję do ochrony tych danych.

§ 4. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Pełnomocnikowi Komisarza Wyborczego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz.U. poz. 1152), zasadnym jest wyznaczenie przedstawiciela burmistrza, który będzie wykonywać zadania nałożone ww. rozporządzeniem na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

Sporządziła:
Izabela Buckowska