Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2016 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia  Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, oznaczonej nr działki 25 o powierzchni 2132 m2 (KW SZ1Y/00018300/8), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 2882/2016  z dnia 23.06.2016 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Dobrosławy Kuniewicz,  w Szczecinie, przy al. 3 Maja 8/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Zbywane udziały w działce nr 25 zostały nabyte przez sprzedających w roku: 2000 odz Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie  oraz w 2001 od osoby fizycznej.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 2882/2016 z dn. 23.06.2016 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki nr 25 o pow. 2132 m2, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, za łączną cenę 195.000,00 zł tj. po 97.500,00 zł za każdy udział, pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta  z ustawowego prawa pierwokupu.
Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej jako MNj/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz nieuciążliwa funkcja usługowa z możliwością lokalizacji wolnostojącego garażu i zabudowy gospodarczej.
Biorąc pod uwagę podaż nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
Ż. Snoch

Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler