Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2017 rok.

Na podstawie art. 5a ust. l, art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz § 3 uchwały  Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Gryfino zwane dalej konsultacjami.

  1. Konsultacje dotyczą wydzielonej części budżetu gminy Gryfino na 2017 r. zwanej dalej budżetem obywatelskim.
  2. Konsultacje przeprowadza się zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego gminy Gryfino, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań o charakterze inwestycyjnym, należących do kompetencji gminy, zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

§ 3. Celem konsultacji jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost zainteresowania mieszkańców partycypacją w życiu publicznym poprzez uzyskanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz dokonanie przez mieszkańców gminy Gryfino wyboru zadań do budżetu obywatelskiego spośród tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie  z Regulaminem.

§ 4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren gminy Gryfino.

§ 5. Konsultacje przeprowadza się:

  1. w formie pisemnej z wykorzystaniem wniosku zgłoszeniowego propozycji zadania  do budżetu obywatelskiego wraz z listą mieszkańców popierających daną propozycję, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,
  2. poprzez wybór propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na kartach do głosowania, których ramowy wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Konsultacje przeprowadza Zespół ds. budżetu obywatelskiego, który zostanie powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w odrębnym zarządzeniu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Budżety obywatelskie zyskują coraz większą popularność w Polsce. Budżet obywatelski zwany partycypacyjnym jest demokratyczną formą bezpośredniego udziału mieszkańców  w procesie wydatkowania budżetu. Mieszkańcy zgłaszają pomysły, które są weryfikowane pod względem formalnym i w następnej kolejności - w wyniku powszechnego głosowania - wyłaniane są te, które uzyskują największą ilość głosów.
Aby umożliwić mieszkańcom gminy Gryfino bezpośrednie decydowanie o wydatkach budżetu w ramach budżetu obywatelskiego oraz realizowanie zadań wybranych zgodnie z wolą mieszkańców, zasadnym jest ustalenie szczegółowych zasad w tym zakresie.

Sporządziła:
Beata Ludwiczak

Lista załączników:
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.37.2016 - REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY GRYFINO [60961 bajtów]
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.37.2016 - WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY GRYFINO NA 2017 ROK [74121 bajtów]
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.37.2016 - Karta oceny projektu/zadania [36791 bajtów]
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.37.2016 - KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK [45493 bajtów]