Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191; z 2015 r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Katarzyny Glińskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ilona Dawidziak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Maria Chrobak – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Pauli Jakubowskiej-Proficz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Robert Dudek – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Patrycji Kuźmowicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Robert Dudek – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Karoliny Łokińskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Frąckowiak-Kułdosz – dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Ewy Mular, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ilona Dawidziak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Frąckowiak-Kułdosz – dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Jolanta Małecka – ekspert,
 5. Lila Kluza-Howil – ekspert,

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Emilii Szachniewicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ilona Dawidziak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Frąckowiak-Kułdosz – dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Elżbieta Bloch – ekspert,
 5. Jolanta Małecka – ekspert.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gryfinie Pani Kingi Lis, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ilona Dawidziak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Zespołu Szkół w Gryfinie,
 4. Elżbieta Bloch – ekspert,
 5. Maria Chrobak - ekspert.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Marzeny Nycz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 1 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jablońska – ekspert.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie Pani Katarzyny Kosny, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beaty Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 5. przedstawiciel związku zawodowego – na wniosek nauczyciela.

Komisje Egzaminacyjne powołuje się dla 9 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2016 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj