Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Starych Brynkach nr 18f/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Starych Brynkach nr 18f/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r., poz. 65, poz. 1250) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Starych Brynkach 18f/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 110.600,00 zł ( słownie złotych: sto dziesięć tysięcy sześćset 00/100 ).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca BURMISTRZA Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

Nieruchomość lokalowa, położona w Starych Brynkach nr 18 f, składająca się z lokalu mieszkalnego nr 1, uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z 10 października 2002 r., przeznaczona została do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 14 czerwca 2016 r., określił wartość rynkową nieruchomości, na kwotę 110.600,00 zł ( słownie: sto dziesięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec