Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 grudnia 2016 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; Dz. U. z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, oznaczonej nr działki 53/4 o powierzchni 0,0420 ha (KW SZ1Y/00053411/6), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 5561/2016 z dnia 25.11.2016 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej - Turek, w Gryfinie, przy ul. Kościelnej 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.

Zbywana działka została nabyta przez sprzedającego w 2013 r. od Gminy Gryfino.

Aktem notarialnym Rep. A Numer 5561/2016 z dn. 25.11.2016 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki nr 53/4 o pow. 0,0420 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, za cenę 10.578,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.

Biorąc pod uwagę kształt działki, położenie i powierzchnię oraz obciążenia występujące w księdze wieczystej, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
Jolanta. Woldańska