Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 kwietnia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2016 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2016 roku.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Ustawa o sporcie pozwala przyznawać wyróżnienia i nagrody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Bardzo dobre wyniki osób zamieszkującym na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino są podstawą do przyjęcia stałych zasad ich honorowania za tak znaczące osiągnięcia. Wprowadzenie niniejszego regulaminu ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących zgłaszania i przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gali Sportu.

Sporządził:
Daniel Cieślak