Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.15. 2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.15. 2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 lutego 2016 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.205,51 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

2.205,51

852

 

 

Pomoc społeczna

2.205,51

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

2.205,51

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.205,51

 

OGÓŁEM

 

2.205,51

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.205,51 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

2.205,51

852

 

 

Pomoc społeczna

2.205,51

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

2.205,51

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2.205,51

 

OGÓŁEM

 

2.205,51

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 206.650 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

206.650

852

 

 

Pomoc społeczna

194.800

 

85295

 

Pozostała działalność

194.800

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

175.000

 

 

4260

Zakup energii

13.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.800

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

11.850

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

11.850

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

11.850

 

OGÓŁEM

 

206.650

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 206.650

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

11.850

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

11.850

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

11.850

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11.850

Dzienny Dom Senior – WIGOR w Gryfinie

194.800

852

 

 

Pomoc społeczna

194.800

 

85295

 

Pozostała działalność

194.800

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

135.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

33.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.000

 

 

4260

Zakup energii

13.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.800

 

OGÓŁEM

 

206.650

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Dział 852
2.205,51 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 30/2016, którym zwiększono gminie dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (z rezerwy celowej b.p. poz.24, działanie 13.1.2.1.).
194.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior Wigor” w Gryfinie.

Dział 921
11.850 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie konserwatorskiego projektu budowlano-wykonawczego budynku Gryfińskiego Domu Kultury – Pałacyk „Pod Lwami” (w zakresie miejsc parkingowych, zagospodarowania terenów zielonych i odtworzenia oczka wodnego).

Sporządziła 
Sylwia Skrzyniarz

Zatwierdziła 
Milena Świeboda

Sprawdziła
Milena Świeboda