Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GRYFINIE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 – 2025

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GRYFINIE
z dnia 1 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler