Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 października 2016 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino

 ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie § 21 i § 22 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 3259) oraz w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Gryfino, w terminie od 24 października 2016 r. do 25 października 2016 r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  a także szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożoną trutką.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 6. Kontrole realizacji zadania, o którym mowa w § 1 przeprowadzi komisja w skład której wchodzą: pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 3259) upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do wyznaczenia terminów i zakresu przeprowadzania akcji deratyzacyjnej. Zgodnie z tym zapisem w sezonie jesiennym powinna być przeprowadzona kolejna akcja deratyzacyjna. Akcją objęci są właściciele, zarządcy, dzierżawcy nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino. Główny nacisk nakłada się na jednostki użyteczności publicznej oraz zbiorowego żywienia. W ramach akcji przeprowadzane będą kontrole wyrywkowe w celu potwierdzenia realizacji zarządzenia.

Sporządziła:

Janina Major