Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i Daleszewo

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 sierpnia 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i Daleszewo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, w następującej wysokości:

  1. położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino:
    -działki nr 167/20 o pow. 0,0428 ha, w wysokości - 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tys. zł),
  2. położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo:
    - działki nr 133/4 o pow. 0,0731 ha, w wysokości - 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działka oznaczona nr 167/20, położona w obrębie 3 miasta Gryfino, pod usługi zdrowia, uchwałą nr XXIII/196/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2016 r.;
  • działka nr 133/4, położona w obrębie Daleszewo, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, uchwałą nr XXIII/195/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości  w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości  nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska