Wybory ławników 2015

INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2016 – 2019 na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

INFORMACJA
W SPRAWIE WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
DO SĄDU REJONOWEGO W GRYFINIE
ORAZ SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE

Informuję, że 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników sądowych, wybranych w 2011 roku.
Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.), na podstawie art. 160 powyższej ustawy Rada Miejska w Gryfinie dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję 2016-2019.
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie pismem z dnia 12 maja 2015 r. podał liczbę ławników ustaloną przez Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie, niezbędną do wyboru przez Radę Miejską w Gryfinie, która wynosi:

 • 13 ławników do spraw rodzinnych,
 •   1 ławnik do spraw pracy.

W terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Gryfinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Wybory odbędą się najpóźniej w październiku 2015 r.

Zgodnie z art. 162 ustawy uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • grupa co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgodnie z art, 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto;

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania  co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 8. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba,  która wykazuje szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem    przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można był ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:

 1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl, w zakładce Menu – wybory ławników 2015. (karta w formacie rtf, karta w formacie pdf)
 2. W Biurze Obsługi Rady w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, pok. 27  w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 162 ustawy do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, (gdzie można uzyskać informację)
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, (druk oświadczenia)
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona, (druk oświadczenia)
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego – wzór zdjęcia uległ zmianie od 1 marca 2015 r.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, do karty zgłoszenia dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie, potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

W przypadku zgłoszenia kandydata dokonanego przez grupę obywateli, do karty zgłoszenia dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis (zaświadczenie) potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji danej organizacji lub stowarzyszenia zgłaszającego kandydata powinny być opatrzone datą nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Rady w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 w godzinach pracy Urzędu, a także pocztą na adres: Rada Miejska w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Dodatkowe informacje dotyczące wyborów ławników można uzyskać w Biurze Obsługi Rady pod numerem telefonu 91 416 20 11 lub 91 416 22 10 wew. 327.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn