Rok 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 29/3 obręb Wirów, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy.

Gryfino, dnia 22.12.2015 r.

BMK.6131.210.2015.ML

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651), art. 49, art. 61 § 1, 3 i 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Stowarzyszenia Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego w Wirowie, reprezentowanego przez Pana Kazimierza Pyrzyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 29/3 obręb Wirów, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.