Rok 2015

INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 ROKU

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W 2015 ROKU

Od 03 marca 2015 roku rozpocznie się w Gminie Gryfino tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Przed komisją lekarską powinno się stawić ok. 232 mężczyzn.

Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Na mocy art. 37 przywołanej ustawy, kwalifikacja wojskowa w okresie pokoju należy do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast jej przeprowadzenie na terenie kraju zarządzają na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej, wydając każdorazowo stosowne rozporządzenie.

Kwalifikacja wojskowa, to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu określenie zdolności osoby do czynnej służby wojskowej i przygotowanie rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

W bieżącym roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1595), w okresie od 03 marca do 30marca 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 1996 (19 – letnich) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1991 – 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1995, którzy zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem  kwalifikacji wojskowej. 

Na terenie Gminy Gryfino pracować będzie Powiatowa Komisja Lekarska z siedzibą w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 91:

  • dla osób urodzonych w 1996 r. (rocznik podstawowy) oraz 1991-1995 (osób, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej), w terminie od 03 marca do 11 marca 2015r.,

  • dla kobiet urodzonych w latach 1991 – 1995, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków – w dniu 27 marzec 2015r.

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumenty dotyczące stanu zdrowia oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna).

Nieotrzymanie lub nie przyjęcie wezwania z Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przez osoby urodzone w latach 1991 - 1996, nie zwalnia je od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91-416-20-11 wew. 204.

W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia lub odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  –  zostanie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję lub w myśl art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wymierzone sankcje karne przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.