Rok 2015

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
do przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2015 r. poz. 1268), art. 111 ust. 1-9, uprzejmie przypominam wszystkim przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o obowiązku dokonania w miesiącu STYCZNIU 2016 r, następujących czynności:

  • do dnia 31 stycznia należy złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów  alkoholowych w roku poprzednim (wraz z wydrukami z kasy fiskalnej sprzedaży tych napojów - stan na dzień 31.12.2015 r.).
  • w terminie do dnia 31 stycznia dokonać opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń w 2016 r.

Druki oświadczenia do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino – w Biurze Obsługi Interesanta, oraz na stronie internetowej www.bipgryfino.pl – zakładka: jak załatwić sprawę Wydział Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Ponadto informuję , że od dnia 01.01.2016 r. wchodzi w życie nowy zapis ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmieniający treść art. 18
W związku z powyższym należy zapoznać się z treścią zmienionej ustawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn