Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.48.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na X nadzwyczajnej sesji w dniu 24 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.48.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na X nadzwyczajnej sesji w dniu 24 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 24 lipca 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
X/83/15 wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 lipca 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na X nadzwyczajnej sesji w dniu 24 lipca 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.