Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.5.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IV sesji w dniu 29 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.5.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IV sesji w dniu 29 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
IV/21/15 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 Skarbnik Miasta i Gminy
IV/22/15 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
IV/23/15 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu niemieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Lipowej nr 9 w Wysokiej Gryfińskiej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IV/24/15 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Żórawki i przeniesienie prawa własności składników infrastruktury kolejowej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IV/25/15 przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na IV sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.