Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XII nadzwyczajnej sesji w dniu 16 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XII nadzwyczajnej sesji w dniu 16 września 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu  16 września 2015 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XII/94/15

utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Referat Spraw Obywatelskich

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 16 września 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XII nadzwyczajnej sesji w dniu 16 września 2015 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.