Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IX sesji w dniu 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IX sesji w dniu 25 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 czerwca 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
IX/76/15 zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku” Skarbnik Miasta i Gminy
IX/77/15 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Biuro Obsługi Rady
IX/78/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy
IX/79/15 zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
IX/80/15 utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
IX/81/15 zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
IX/82/15 utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 czerwca 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na IX sesji w dniu 25 czerwca 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.