Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.88.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.88.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2015 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330  ze zmianami) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku, zmienionego Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.20.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, nr 120.42.2012 z dnia 4 października 2012 roku, nr 120.44.2013 z dnia 24 września 2013 roku, nr 120.62.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku, nr 120.31.2014 z dnia 16 września 2014, nr 120.7.2015 z dnia 19 lutego 2015 r. oraz nr 120.60.2015 z dnia 18 września 2015 r., dodaje się zapisy w § 10 i 11 oraz w załączniku Nr 1 i 2. 

 1. W paragrafie 10 dodaje się konto pozabilansowe „995 – Wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych)”.
 2. W paragrafie 11 dodaje się konta pozabilansowe „976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami” i „977 – Środki oddane w trwały zarząd”.
 3. W załączniku Nr 1, pkt 2 „Konta pozabilansowe” dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
  „4) „Konto 995 – Wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych)”
  Konto służy do ewidencji wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń.
  Na stronie Wn ujmuje się kwotę faktycznie wypracowanych wolnych środków.
  Na stronie Ma ujmuje się rozdysponowanie kwoty wolnych środków.
 4. W załączniku Nr 2, pkt 2 „Konta pozabilansowe” dodaje się pkt 11 i 12, które otrzymują brzmienie:
  „11) „Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.
  Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
  Na koniec roku obrotowego na stronie Wn konta 976 ujmuje się między innymi koszty będące następstwem wzajemnych świadczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym, saldo należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, niezapłaconych na koniec roku, zmniejszenia funduszu dotyczące wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym.
  Na koniec roku obrotowego na stronie Ma konta 976 ujmuje się między innymi przychody będące następstwem wzajemnych świadczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym, saldo zobowiązań od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, niezapłaconych na koniec roku, zwiększenia funduszu dotyczące wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym.
  Saldo konta 976 po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przenosi się na stronę przeciwną tego konta.
  12) „Konto 977 – Środki oddane w trwały zarząd”
  Konto 977 służy do ewidencji środków trwałych – budynków, gruntów, itp. oddanych w trwały zarząd.
  Na stronie Wn konta ujmuje się wartość środków trwałych oddanych w trwały zarząd.
  Na stronie Ma konta ujmuje się wartość środków trwałych w trwałym zarządzie zwróconych, zlikwidowanych, itp.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.1.2011z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, dokonuje się w związku z koniecznością utworzenia nowych kont pozabilansowych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda