Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 sierpnia 2015 r.w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XI sesji w dniu 6 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XI sesji w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 6 sierpnia 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XI/84/15 powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Biuro Obsługi Rady  
XI/85/15 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników Biuro Obsługi Rady  
XI/86/15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XI/87/15 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XI/88/15 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działkach gminnych, oznaczonych numerami: 257, 255/3, 466/7, położonych w obrębie nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XI/89/15 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XI/90/15 rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady  
XI/91/15 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 10 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino Centrum Wodne „Laguna”
XI/92/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XI/93/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 6 sierpnia 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XI sesji w dniu 6 sierpnia 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.