Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.65.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIII sesji w dniu 24 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.65.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2015 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIII sesji w dniu 24 września 2015 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje: § 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 września 2015 roku odpowiadają:  

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XIII/95/15 nadania nazwy drodze wewnętrznej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIII/96/15 zmiany uchwały Nr LIII/559/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIII/97/15 wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino, wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
XIII/98/15 zawierania porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia pozaszkolnych lub pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XIII/99/15 kierunków działania Burmistrza w zakresie powołania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XIII/100/15 poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczącego konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
XIII/101/15 zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 Skarbnik Miasta i Gminy
XIII/102/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XIII/103/15 rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady  
XIII/104/15 rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Biuro Obsługi Rady  
XIII/105/15 pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Biuro Obsługi Rady  
XIII/106/15 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019 Biuro Obsługi Rady  
XIII/107/15 udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XIII/108/15 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 września 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XIII sesji w dniu 24 września 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.