Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.30.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VII sesji w dniu 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.30.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VII sesji w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 kwietnia 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
VII/54/15 nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VII/55/15 nadania nazwy ulicy w miejscowości Gardno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VII/56/15 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łużyckiej nr 23 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VII/57/15 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VII/58/15 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VII/59/15 zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
VII/60/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy
VII/61/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy
VII/62/15 desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu zespołu ds. opracowania harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady/

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

VII/63/15 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
VII/64/15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
VII/65/15 zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XLVI/406/14 z dnia 31 lipca 2014 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
VII/66/15 odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino Sekretarz Miasta i Gminy
VII/67/15 powołania Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino Sekretarz Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 kwietnia 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na VII sesji w dniu 30 kwietnia 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.