Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.81.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVI sesji w dniu 3 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.81.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVI sesji w dniu 3 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 3 grudnia 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XVI/124/15 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVI/125/15 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 15, 15A w Bartkowie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVI/126/15 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 257/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVI/127/15 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVI/128/15 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XVI/129/15 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XVI/130/15 przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XVI/131/15 zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XVI/132/15 trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XVI/133/15 utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XVI/134/15 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XVI/135/15 zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XVI/136/15 zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XVI/137/15 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XVI/138/15 zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 Skarbnik Miasta i Gminy
XVI/139/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XVI/140/15 zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 3 grudnia 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XVI sesji w dniu 3 grudnia 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.