Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.67.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

ZARZĄDZENIE NR 120.67.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 października 2015 r.


w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) stosownie do § 15 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. z 2004r. Nr 98,poz.978 ) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 120.25.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny istnieje konieczność przygotowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Sporządził:
Henryk Nowakowski