Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIA Nr 120.6.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zasad dotyczących realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych.

ZARZĄDZENIA Nr 120.6.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lutego 2015 roku


w sprawie zasad dotyczących realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  zamówień publicznych poniżej 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473; z 2014 r. poz. 423, poz. 811, poz. 915, poz. 768, poz. 1146, poz. 1232) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady dotyczące realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 120.30.2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad dotyczących realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zamówień publicznych poniżej 14 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwyższenia progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 000 euro do 30 000 euro należy dokonać zmian w Zarządzeniu.

Przygotował:
Mariusz Andrusewicz