Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 września 2015 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie: Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330, poz. 613,  Dz. U. z 2014r., poz. 768, poz. 1100, Dz. U. z 2015r., poz. 4),  zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.20.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, nr 120.42.2012 z dnia 4 października 2012 roku ,nr 120.62.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku,  nr 120.31.2014 z dnia 16 września 2014 roku oraz nr 120.7.2015 z dnia 19 lutego 2015 roku,  w § 27 dodaje się punkt 17, który otrzymuje brzmienie:

„17. Przy realizacji zadania pod nazwą ‘Dzienny Dom Senior Wigor w Gryfinie’ stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru  o nazwie WBS Senior-Wigor, PKS Senior-Wigor.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Zapisy wprowadza się w celu prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych danych dotyczących realizacji zadania pn. „Dzienny Dom Senior Wigor w Gryfinie” zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.