Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.6.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 marca 2015 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.6.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z zarządzeniem Nr 0152 – 60/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie” oraz „Instrukcji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie” zmienionego Zarządzeniem Nr 0152-41/06 z dnia 14 sierpnia 2006 r. oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  12 maja 2014 r. i Nr 120.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 sierpnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120.6.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyznaczam Pana Daniela Adamczyka na Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Administratora Danych Osobowych.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z powołaniem Pana Daniela Adamczyka na Pełnomocnika Administratora Ochrony Danych Osobowych należy zmienić zarządzenie w tym zakresie.

Sporządziła:
Beata Pluskota