Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencjonowania i przekazywania burmistrzowi (kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) korespondencji wpływającej.

ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 lipca 2015 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencjonowania i przekazywania burmistrzowi (kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) korespondencji wpływającej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.25.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ewidencjonowania i przekazywania burmistrzowi (kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) korespondencji wpływającej w § 1 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Biuro Obsługi Rady:
a) korespondencja, której adresatem jest Rada Miejska w Gryfinie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Katalog korespondencji wyłączonej z obowiązku dekretacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino został rozszerzony na wniosek Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Gryfino.
Zmiana polegająca na przekazywaniu korespondencji bezpośrednio do Biura Obsługi Rady pozwoli na usprawnienie pracy Rady Miejskiej poprzez skrócenie ścieżki obiegu dokumentów.

Sporządziła:
Izabela Buckowska