Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.87.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE Nr 120.87.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r. i Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie powołuję następujących Auditorów Wewnętrznych:
1) Daniela Adamczyka;
2) Iwonę Adamczyk;
3) Izabelę Buckowską;
4) Teresę Drążek;
5) Małgorzatę Dzierbicką;
6) Joannę Ekiert;
7) Grzegorza Jastrowicza;
8) Małgorzatę Kidę;
9) Alicję Kowalską;
10) Renatę Kuryło;
11) Krystynę Lamperską;
12) Janinę Major;
13) Anetę Raciborską;
14) Romana Rataja;
15) Justynę Satanowską;
16) Sylwię Skrzyniarz;
17) Milenę Świebodę;
18) Mariusza Tarkę;
19) Iwonę Szymańską - Ciepłuchę.

§ 2. Zadaniem Auditorów Wewnętrznych będzie przeprowadzanie auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie objętych Systemem Zarządzania Jakością, zgodnie z zakresem odpowiedzialności, uprawnień
i obowiązków.

§ 3. Program auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, a zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Koordynatorem prac Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję naczelników / kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem i Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie Auditorom Wewnętrznym wykonywanie zadań niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 120.45.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław SawarynUZASADNIENIE

W związku ze zmianami osobowymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie należy dokonać zmian w Zespole Auditorów Wewnętrznych.
Proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.45.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością i wprowadzić nowe wyznaczając na auditorów następujące osoby:
1) Daniela Adamczyka;
2) Iwonę Adamczyk;
3) Izabelę Buckowską;
4) Teresę Drążek;
5) Małgorzatę Dzierbicką;
6) Joannę Ekiert;
7) Grzegorza Jastrowicza;
8) Małgorzatę Kidę;
9) Alicję Kowalską;
10) Renatę Kuryło;
11) Krystynę Lamperską;
12) Janinę Major;
13) Anetę Raciborską;
14) Romana Rataja;
15) Justynę Satanowską;
16) Sylwię Skrzyniarz;
17) Milenę Świebodę;
18) Mariusza Tarkę;
19) Iwonę Szymańską - Ciepłuchę.

Przygotowała:
Angelika Szulc - Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością