Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.06.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.06.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 stycznia 2015 r.


w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych.

Na podstawie rt. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się minimalną miesięczną stawkę czynszu, za dzierżawę gruntów położonych na terenie Gminy Gryfino, przeznaczonych pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych, w wysokości – 50,00 zł netto, w stosunku miesięcznym za jeden pojemnik.
  2. Do ustalonej stawki czynszu, doliczony zostanie obowiązujący podatek od towarów i usług ( VAT), w oparciu o odrębne przepisy.

§ 2.

  1. W przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino, z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, a w szczególności nie zawarcia umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez Gminę, stawka odszkodowania wynosi 200 % stawki czynszu określonej w § 1.
  2. W innych przypadkach niż określone w ust.1, stawka odszkodowania wynosi 100 % stawki czynszu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza.
W związku z koniecznością wprowadzenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę gruntów gminnych przeznaczonych pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych, należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła:
Teresa Drążek