Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  24.630 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.630
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.070
70095   Pozostała działalność 1.070
4270 Zakup usług remontowych 1.070
758     Różne rozliczenia 3.200
75818   Rezerwy ogólne i celowe  3.200
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  (rez. ogólna) 3.200
926     Kultura fizyczna 360
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 360
4300 Zakup usług pozostałych 360
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 20.000
851     Ochrona zdrowia 20.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
OGÓŁEM 24.630

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 24.630 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 24.630
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.070
70095   Pozostała działalność 1.070
4260 Zakup energii 1.070
851     Ochrona zdrowia 20.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.000
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000
926     Kultura fizyczna 3.560
92601   Obiekty sportowe 3.560
4430 Różne opłaty i składki 360
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.200
OGÓŁEM 24.630

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 700

  • 1.070 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię w rejonie nabrzeża.

Dział 758,926

  • 360 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Kierownika Referatu Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu kultury fizycznej.
  • 3.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym w Krzypnicy (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 851

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na organizację Mini Mundialu 2015 organizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacją ww. zadania zajmie się Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz