Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  21 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz §13 pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.000
758     Różne rozliczenia 10.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 10.000
4810 Rezerwy   (rez. ogólna) 10.000
OGÓŁEM 10.000

§2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.000
750     Administracja publiczna 10.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
OGÓŁEM 10.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji gminy Gryfino.

Sporządziła:
A.Makowska-Wilk