Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 78.182,39 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 78.182,39
750      Administracja publiczna 64.053
75011   Urzędy wojewódzkie 64.053
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 64.053
852       Pomoc społeczna 14.129,39
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12.100
85215   Dodatki mieszkaniowe 1.617,39
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.617,39
85295   Pozostała działalność 412
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 412
OGÓŁEM 78.182,39

§  2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 64.355 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 64.355
852       Pomoc społeczna 64.355
85206   Wspieranie rodziny 36.330
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36.330
85295   Pozostała działalność 28.025
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28.025
OGÓŁEM 64.355

§  3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.000
926           Kultura fizyczna 10.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000
OGÓŁEM 10.000

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 78.182,39 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 64.053
750     Administracja publiczna 64.053
75011   Urzędy wojewódzkie 64.053
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64.053
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 14.129,39
852       Pomoc społeczna 14.129,39
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.100
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.100
85215   Dodatki mieszkaniowe 1.617,39
3110 Świadczenia społeczne 1.617,39
8529   Pozostała działalność 412
3110 Świadczenia społeczne 268
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144
OGÓŁEM 78.182,39

§ 5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000
926       Kultura fizyczna 2.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 8.000
926       Kultura fizyczna 8.000
925   Zadania w zakresie kultury fizycznej 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
OGÓŁEM 10.000

§  6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 337.549 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 64.355
852       Pomoc społeczna 64.355
85206   Wspieranie rodziny 36.330
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.330
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
85295   Pozostała działalność 28.025
3110 Świadczenia społeczne 28.025
Zespół Szkół w Gryfinie 10.256
801       Oświata i wychowanie 10.256
80101   Szkoły podstawowe 10.256
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.956
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.300
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 7.818
853       Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.818
85395   Pozostała działalność 7.818
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7.818
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 139.000
801       Oświata i wychowanie 500
80104   Przedszkola 500
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500
750       Administracja publiczna 63.750
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 63.750
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13.400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.650
4300 Zakup usług pozostałych 24.700
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52.750
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 47.750
4300 Zakup usług pozostałych 47.750
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000
926      Kultura fizyczna 22.000
92601   Obiekty sportowe 5.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 17.000
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 114.420
630       Turystyka 5.000
63095   Pozostała działalność 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.260
90095   Pozostała działalność 37.260
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.080
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.400
4120 Składki na Fundusz Pracy 780
926       Kultura fizyczna 72.160
92601   Obiekty sportowe 72.160
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.480
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.280
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.400
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 1.700
851       Ochrona zdrowia 1.700
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.700
  OGÓŁEM 337.549

§  7. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  273.194 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 139.000
750     Administracja publiczna 25.650
75011   Urzędy wojewódzkie 23.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.600
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 2.050
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.050
758     Różne rozliczenia 107.850
75818   Rezerwy ogólne i celowe  107.850
4810 Rezerwy    (rez. ogólna) 48.500
4810 Rezerwy     (rez. celowa) 59.350
801     Oświata i wychowanie .500
80104   Przedszkola 500
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500
926     Kultura fizyczna 5.000
92601   Obiekty sportowe 5.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 114.420
630     Turystyka 5.000
63095   Pozostała działalność 5.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.260
90095   Pozostała działalność 37.260
4300 Zakup usług pozostałych 37.260
926     Kultura fizyczna 72.160
92601   Obiekty sportowe 72.160
4300 Zakup usług pozostałych 58.000
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 14.160
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 7.818
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.818
85395   Pozostała działalność 7.818
4307 Zakup usług pozostałych 7.818
Zespół Szkół w Gryfinie 10.256
801     Oświata i wychowanie 10.256
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.456
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.456
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000
80110   Gimnazja 3.300
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.300
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 1.700
851     Ochrona zdrowia 1.700
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.700
4300 Zakup usług pozostałych 1.700
OGÓŁEM 273.194

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 630

 • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zatrudnienia osoby do nauki pływania na deskach S.U.P – KIN. 

Dział 750, 758

 • 64.053 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 420/2015 i 455/2015, którym zwiększono gminie dotacje celowe na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w tym m.in. wypisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji (16.600 – działanie 16.1.2.1.), wydawanie dowodów osobistych (13.590 – działanie 16.1.1.1.), ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności (12.977 – działanie 16.1.1.4.) oraz wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji (20.886 – działanie 16.1.1.6.).
 • 63.750 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON, na organizację obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej (w tym 9.600 zł z rec. celowej) i inne wydatki realizowane przez wydział ( w tym 28.500 zł – środki z rezerwy ogólnej).

Dział 801

 • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu prawidłowego ujęcia wydatków ponoszonych na realizację zadania „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse – gminie Passow  i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz.”    
 • 10.256 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.         

Dział 851

 • 1.700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w celu przekazania środków dla ZEAS-u  - za dowóz dzieci na półkolonie.

Dział 852

 • 12.100 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie   z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 434/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (działanie 20.1.1.9.).
 • 1.617,39 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 416/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. b.r. ( działanie 13.1.1.1.).
 • 412 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 413/2015, którym zwiększono gminie dotację na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów    z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia  12 marca 2014 r. (działanie 13.1.1.1.).
 • 28.025 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 448/2015, którym zwiększono gminie dotację na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (działanie 13.1.1.8.).
 • 36.330 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 412/2015, którym zwiększono gminie dotację na wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (działanie 13.4.2.4.).

Dział 853

7.818 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Jak dobrze być Przedszkolakiem”.

Dział 900

 • 37.260 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zatrudnienia osoby do ochrony targowiska.

Dział 921, 758

 • 52.750 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane   z organizacją imprez związanych z wydarzeniami kulturalnymi  - 49.750 zł (środki  z rezerwy celowej) oraz inne wydatki realizowane przez wydział - 3.000 zł (środki z rezerwy ogólnej). 

Dział 926, 758

 • 10.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z zawarciem umów/porozumień  z gminami Banie, Cedynia, Stare Czarnowo, Moryń i Mieszkowice dotyczących dofinansowania organizacji szkolnego współzawodnictwa sportowego w 2015 r.
 • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m. Radziszewo – zakup materiałów na budowę wiaty rekreacyjnej.
 • 17.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane organizacją X Gryfińskiego Festiwalu Trathlonowego (środki z rezerwy ogólnej). 
 • 72.160 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie obiektów sportowych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Katarzyna Szabałkin