Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z siedzibą przy ul. 9 Maja 4 na rok szkolny 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lipca 2015 r.


w sprawie rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z siedzibą przy ul. 9 Maja 4 na rok szkolny 2015/2016.

Na podstawie § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków rodziców/prawnych opiekunów kandydatów do klas I Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie na rok szkolny 2015/2016 do 7 sierpnia 2015 r.

§ 2. 1. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przeprowadza się badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie i rodzaju cyklu nauczania.
2. Badania przydatności kandydatów do klas I na rok szkolny 2015/2016 odbędą się w terminie od 12 sierpnia 2015 r. do 14 sierpnia 2015 r.
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - w drodze zarządzenia – powoła Komisję Rekrutacyjną, wyznaczy jej skład i przewodniczącego oraz określi zadania członków komisji.

§ 3. 1. O przyjęcie do klasy I Szkoły muzycznej I stopnia w Gryfinie, może się ubiegać kandydat, który:
1) w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat - do cyklu sześcioletniego,
2) w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat – do cyklu czteroletniego.

§ 4. 1. Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie składają rodzice/opiekunowie prawni kandydatów.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
4. W przypadku kandydata, który ubiega się o przyjęcie do klasy I w cyklu sześcioletnim, a który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat należy dodatkowo dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński


UZASADNIENIE

Zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686) do postępowania rekrutacyjnego dla nowo utworzonych publicznych szkół lub publicznych placówek artystycznych przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio. Termin przeprowadzenia badania przydatności wyznacza organ prowadzący publiczną szkołę lub publiczną placówkę artystyczną.
W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący ustala termin składania wniosków oraz termin badania przydatności dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie na rok szkolny 2015/2016.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska