Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.163.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania kapituły konkursowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Żywy Wolontariat”

ZARZĄDZENIE Nr 0050.163.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia 2015 r.


w sprawie powołania kapituły konkursowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Żywy Wolontariat”

Na podstawie § 3 pkt 2 regulaminu konkursu „Żywy Wolontariat” stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 0050.158.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.11.2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję kapitułę konkursową w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Żywy Wolontariat” w Gminie Gryfino w roku 2015, zwaną dalej kapitułą konkursową.

§ 2. W skład kapituły konkursowej wchodzą:

  • Przewodniczący Kapituły - Paweł Nikitiński - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino;

Członkowie Kapituły:

  • Bożena Górak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
  • Elżbieta Kasprzyk - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie,
  • Aleksandra Wiśniewska - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
  • Barbara Siwek - nauczyciel ZSP nr 2 w Gryfinie;
  • Krystian Wawrzonek - Redaktor Naczelny Gazety Gryfińskiej;
  • Ryszard Kwapisz - przedstawiciel Gazety 7 Dni Gryfina;
  • Andrzej Kordylasiński - Redaktor Naczelny portalu informacyjnego powiatu www.igryfino.pl

§ 3. Kapituła działa na podstawie regulaminu konkursu „Żywy Wolontariat”.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Pawłowi Nikitińskiemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, staje się bardzo ważna i warta zaprezentowania. Kapituła konkursu „Żywy wolontariat” wyłoni tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną. Z treści regulaminu konkursu „Żywy Wolontariat” wynika obowiązek powołania kapituły konkursu co jest niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia jego laureatów.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak