Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na 20 lat, zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na 20 lat, zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego Zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2012 r., zarządzeniem Nr 120.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 października 2012 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego powołuję Komisję przetargową w składzie:

  1. Jastrowicz Grzegorz - przewodniczący Komisji
  2. Kuduk Eugeniusz - z-ca przewodniczącego Komisji
  3. Podkowińska Halina - sekretarz Komisji
  4. Drążek Teresa - członek Komisji
  5. Korejwo Łukasz - członek Komisji

§ 2. Termin przeprowadzenia przetargu określa ogłoszenie o warunkach przetargu zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.

§ 3. Osoby powołane do Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującym Regulaminem przeprowadzenie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino i warunki udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 20 lat zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gryfino niezbędnym jest powołanie Komisji Przetargowej.

Sporządził:
E. Kuduk