Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 maja  2015 r.

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz. 881, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  W Zarządzeniu Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.61a.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 kwietnia 2015 r., oraz Zarządzeniem Nr 0050.69.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 maja 2015 r. załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie:

„ Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Gryfinie

z siedzibą w Bibliotece Publicznej Filia Górny Taras w Gryfinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 87a

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej
Miejsce zamieszkania
Młynarska Katarzyna Gryfino
Wojciechowska Teresa Władysława Gryfino
Górecka Dominika Janina Gryfino
Czupryniak-Dulińska Julia Gryfino
Lechowski Hubert  Marcin Gryfino
Sendyk Leszek Gryfino
Chołdrych Ewa Gryfino

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na  stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku ze złożoną w dniu 8 maja 2015 r. przez Panią Karolinę Pelc rezygnacją z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Gryfinie należy odwołać tę osobę ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Gryfinie. Ponieważ zrzeczenie się członkostwa Pani Karoliny Pelc spowodowało zmniejszenie komisji poniżej minimalnego dopuszczalnego składu komisji, uzupełnienia dokonano zgodnie z § 11 ust. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P nr 30 poz. 345 ze zm.). W miejsce Pani Karoliny Pelc powołana została Pani Julia Czupryniak-Dulińska.

Sporządziła:
Izabela Buckowska