Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16  kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 13.159 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 13.159
750     Administracja publiczna 13.159
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.159
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 695
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.349
4300 Zakup usług pozostałych 10.115
OGÓŁEM 13.159

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 13.159 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 13.159
750     Administracja publiczna 13.159
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.159
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 695
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.349
4300 Zakup usług pozostałych 10.115
OGÓŁEM 13.159

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław  Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750

13.159 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. W związku z przejęciem z dniem 2 kwietnia b.r. zadań byłego Biura Informacji i Promocji przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych konieczna jest zmiana dysponenta niewykorzystanej części planu wydatków budżetowych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz